Posted on Leave a comment

Bài viết này được trích và biên soạn lại bởi Lại Trung Minh Đức – CM Member theo nguyên bản của anh Tuấn Trần – TM Lead tại link sau: https://cuoilennaocacban2.wordpress.com/2015/08/13/azure-vietnamese-dang-ky-azure-huong-dan-tung-buoc/. Các bạn sử dụng Code Dream Spark trong Email được gởi để thực hành theo những bước dưới đây. Lời khuyên của mình là […]